Rules

Unfortunately, the rules are only in Finnish for now.

cropped-ishaturku1.jpg

ISHA-Turku ry – ISHA-Åbo rf
SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on ISHA-Turku ry, ISHA-Åbo rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 
Yhdistyksen tarkoituksena on:
I. Edustaa Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opiskelevia kansainvälisen historianopiskelijoidenjärjestön International Students of History Associationin (ISHA:n) toiminnassa
II. Edistää Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aineita opiskelevien ja heidän yhdistystensä välistä yhteistyötä kansainvälistä opiskelijatoimintaa koskevissa asioissa
III. Edistää suomalaisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijoiden sekä nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia solmia kansainvälisiä kontakteja ja perehtyä eri maissa tehtävään historiantutkimukseen
IV. Kannustaa kansalliset ja kulttuuriset rajat ylittävään ennakkoluulottomaan ja kriittiseen tutkimukseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, opintomatkoja, seminaareja, konferensseja, opintoprojekteja sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muita varainkeräyksiä.

3§ YHDISTYKSEN JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään kaikki henkilöt, jotka kuuluvat ISHA-Turku ry:n jäsenyhdistyksiin eli ainejärjestöihin Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös hyväksyä jäsenyhdistysten ulkopuolelta henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista, tai tällaisten henkilöiden muodostama yhdistys. Kaikki yhdistyksen jäsenyydet hyväksytään ISHA-Turku ry:n hallituksen kokouksissa määräenemmistön paikalla olevista hallituksen jäsenistä puoltaessa jäsenyyttä.
Jäsenellä tai jäsenyhdistyksellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassaolevia. Hallitus voi katsoa jäsenen tai jäsenyhdistyksen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen eräpäivästä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Jäsenistöstä kirjaa pitävät jäsenyhdistykset, jotka ilmoittavat tarpeen vaatiessa jäsenmääränsä ISHA-Turku ry:lle. Hallitus ylläpitää jäsenluetteloa.

4§ HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä, joiden lukumäärästä päättää vuosikokous. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen hallitukseen on varattuna paikka jokaisen jäsenyhdistyksen yhdelle edustajalle.
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitsee vuosikokous. Toiminnantarkastajien toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hallitus kokoontuu varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

5§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

6§ TILIT 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuun 15.ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta sähköpostitse.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla henkilöjäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla on käytössään yksi (1) ääni alkavaa 25 jäsentään kohti. Jäsenyhdistyksen edustajalla on oltava jäsenyhdistyksen hallituksen allekirjoittama valtakirja kokouksessa todisteena valtuutuksestaan. Jäsenmäärät tarkistetaan joka vuonna jokaiseen jäsenkokoukseen erikseen.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

8§ VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Vanhan hallituksen on opastettava uusi hallitus tehtäviinsä yhden (1) kuukauden sisällä hallituksen valinnasta.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on erikseen mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

 

Advertisements