Rules

Unfortunately, the rules are only in Finnish for now.

ISHA-Turku ry ISHA-Åbo
SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on ISHA-Turku ry, ISHA-Åbo rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Edustaa Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opiskelevia kansainvälisen historianopiskelijoidenjärjestön International Students of History Associationin (ISHA:n) toiminnassa
2. Edistää Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aineita opiskelevien ja heidän yhdistystensä välistä yhteistyötä kansainvälistä opiskelijatoimintaa koskevissa asioissa
3. Edistää suomalaisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijoiden sekä nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia solmia kansainvälisiä kontakteja ja perehtyä eri maissa tehtävään historiantutkimukseen
4. Kannustaa kansalliset ja kulttuuriset rajat ylittävään ennakkoluulottomaan ja kriittiseen tutkimukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, opintomatkoja, seminaareja, konferensseja, opintoprojekteja sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muita varainkeräyksiä.

3§ YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa humanistisia tai yhteiskuntatieteellisiä aineita opiskeleva tai kyseisissä tiedekunnissa tutkinnon suorittanut henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista, tai tällaisten henkilöiden muodostama yhdistys.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Säilyttääkseen jäsenyytensä on jäsenen ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle tammi-huhtikuun aikana.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen eräpäivästä tai ilmoittautunut jäseneksi tammi-huhtikuun aikana.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä, joiden lukumäärästä päättää vuosikokous.

Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastajaa, jotka valitsee vuosikokous.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksenjäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

5§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi·. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouksesta on ilmoitettava jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuun 15.ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhdistysjäsenillä on käytössään yksi (1) ääni alkavaa 25 jäsentään kohti.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muutajäsentä
9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja sekä yksi (1) varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Vanhan hallituksen on opastettava uusi hallitus tehtäviinsä 2 kuukauden sisällä hallituksen valinnasta.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on erikseen mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Advertisements